SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami PODJETJA DOM PLUS NEPREMIČNINE D.O.O.

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

Posrednik:  DOM PLUS NEPREMIČNINE d.o.o., Jalnova ulica 70, 1000 Ljubljana;
Naročitelj: oseba, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju;
Pogodba o posredovanju: pogodba, ki jo skleneta posrednik in naročitelj, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

 1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja
 2. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

 3. Posli, ki se jih posrednik zaveže opraviti
 4. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu oziroma prodaji in najemu oz. oddaji nepremičnine se posrednik za provizijo iz točke 3.-1., 2. in 3. alineja, zavezuje opraviti naslednje storitve:

  • preveriti dejansko stanje nepremičnine (ogled nepremičnine);
  • preveriti pravno stanje nepremičnine;
  • organizirati oglede nepremičnine;
  • posredovati pri pogajanjih za sklenitev prodajne ali najemne pogodbe;
  • če je naročitelj prodajalec ali najemodajalec, oglaševati nepremičnino na svoji in ostalih spletnih straneh in v tiskanih oglaševalskih medijih;
  • seznaniti naročitelja in tretjo osebo s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine;
  • seznaniti naročitelja in tretjo osebo z višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;
  • pripraviti prodajno pogodbo (in predpogodbo, kadar za to obstaja argumentiran razlog) ali najemno pogodbo;
  • kot skrbnik hraniti izvirnike listin, če se stranki v postopku prodaje/nakupa (kupec in prodajalec) ne dogovorita, da skrbniške storitve opravlja tretja oseba;

  Posrednik se zavezuje organizirati tudi dodatne storitve, v kolikor naročitelj to zahteva oz. kadar je to potrebno

  • dogovoriti izdelavo cenilnega elaborata, katerega izdelavo zaračuna naročitelju izbrani sodni izvedenec;
  • naročiti sestavo prodajne ali najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa z izvršilnim naslovom, katere izdelavo zaračuna naročitelju izbrani notar;
  • predlagati kupca za vpis lastninske pravice na nepremičnini, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo (dodatno v znesku 75,00 EUR – DDV vključen)
 5. Provizija
  • V primeru posredovanja pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 4% pogodbene vrednosti, najmanj pa v znesku 500,00 EUR, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR. stranki se s pogodbo o posredovanju lahko dogovorita tudi za nižjo provizijo. Kadar posrednik posreduje za kupca in prodajalca, vsak plača polovico provizije.
  • V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini dvomesečne najemnine, najmanj pa 240,00 EUR, kadar je višina mesečne najemnine manjša od 120,00 EUR.  Kadar posrednik posreduje  za najemnika in najemodajalca, vsak plača polovico provizije.
  • V primeru posredovanja pri menjavi nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 4% od skupne pogodbene vrednosti zamenjanih nepremičnin, najmanj pa 800,00 EUR (kadar je 4% od skupne vrednosti manj kot 800,00 EUR). Vsaka stranka plača 2% od vrednosti svoje, v menjavo posredovane nepremičnine, oz. najmanj 400,00 EUR.
  • Posrednik pridobi pravico do provizije, naročitelj pa jo je dolžan plačati v celoti, šele, ko je sklenjena pogodba, za katero je posredoval ali predpogodba, če je bila sklenjena najprej predpogodba.
  • Posrednik ima pravico do plačila celotne s pogodbo o posredovanju dogovorjene provizije tudi v primeru, če stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe ali predpogodbe.
  • V primeru ekskluzivne posredniške pogodbe o prodaji oz. oddaji (to določilo ne velja za posredniške pogodbe o nakupu oz. najemu) ima posrednik pravico do plačila ¼ celotne provizije (prodaja – v višini 1%, oddaja – ½ mesečne najemnine), v kolikor naročitelj sklene pogodbo s stranko, ki jo je sam našel.
  • Davek na dodano vrednost v višini 20% ni vključen v zneske provizije iz. 3. člena -1.,2. in 3. alineja in ga posrednik zaračuna posebej.
  • V provizijo niso všteti naslednji stroški:
   • stroški notarskih storitev;
   • stroški sodnih taks;
   • stroški upravnih taks in nadomestil za potrdila in dovoljenja, kadar se le-ta potrebna za veljavno sklenitev prodajne ali najemne pogodbe.
 6. Poslovni običaji
 7. Pomoč naročitelju pri izpolnitvi obrazcev za davčno napoved, pri overitvi pogodbe, odjavi ali prijavi elektrodistribucijskemu podjetju, sestava primopredajnega zapisnika ipd. storitve so stvar dobrih poslovnih običajev in jih posrednik posebej ne zaračunava.

 8. Ostale določbe
 9. Za urejanje pravnega razmerja med posrednikom in naročiteljem, v zvezi s posredniško pogodbo, velja Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr).

V Ljubljani, 03.01.2007